Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaejze ejze
3489 05f2 500

daily-rage-comics:

Mum cat is always on the lookout for her baby kitty.

Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
0936 e3e7 500
Reposted frompiehus piehus viamagolek22 magolek22
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaejze ejze
9840 7ede 500
Reposted frommart6na mart6na
3479 4fa5
3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

3473 c536 500
8828 7c0b
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viairmelin irmelin
3461 7623 500

glassolive:

Glass Olive//by Sam Livm.

5738 48fc 500
Reposted fromkasialan kasialan viairmelin irmelin
4203 3a60 500
Reposted fromlambadada lambadada viairmelin irmelin
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viairmelin irmelin
3455 79b7
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl