Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

ncmsp
ncmsp
5605 07e8
Reposted frompesy pesy viafakingkrejzi fakingkrejzi
ncmsp
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaaanetaxx aanetaxx
ncmsp
8879 ae58 500
Reposted frombialetulipany bialetulipany viaaanetaxx aanetaxx
ncmsp
6265 f1d6
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viaaanetaxx aanetaxx
ncmsp
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viaaanetaxx aanetaxx
0354 3058
Reposted frommakswilczur makswilczur viaaanetaxx aanetaxx
ncmsp
7828 8413
Reposted frommhsa mhsa viaaanetaxx aanetaxx
ncmsp
0443 f398
Reposted fromamelinowa amelinowa viaaanetaxx aanetaxx
5965 f164
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaaanetaxx aanetaxx
ncmsp

Kim są ci wszyscy ludzie, którzy pojawiają się w naszym życiu, domagając się naszej uwagi, miłości, a potem nagle odchodzą? 

— Bernard Minier
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaaanetaxx aanetaxx
ncmsp
ncmsp
ncmsp
Każdy miewa przerwy w życiorysie.
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty. 
— Agnieszka Osiecka
ncmsp
ncmsp
9913 547e
Reposted fromyouuung youuung viaoutoflove outoflove
ncmsp
5835 6918
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi via100suns 100suns
ncmsp
6213 7682
Reposted fromintotheblack intotheblack viakochajmnie kochajmnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl