Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2019

ncmsp
4511 75db
Reposted fromhare hare viamefir mefir
ncmsp
5536 8eb6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheroes heroes
ncmsp
7702 48dc 500
Sam jesteś psychiczny
Reposted fromEDi EDi viapanpancerny panpancerny
ncmsp
8906 6472 500
Reposted fromtfu tfu viakrewzwodka krewzwodka
ncmsp
4335 f118
Reposted fromVilldeo Villdeo viausmiechprosze usmiechprosze
ncmsp
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
ncmsp
1958 6533 500
Reposted fromtfu tfu viaheadsbangbang headsbangbang
ncmsp
9306 17f5 500
Łódź, nie mogę zdradzić gdzie
ncmsp
5759 8fb0
Reposted fromplumose plumose viausmiechprosze usmiechprosze
ncmsp
2450 bf7d
Reposted fromClary Clary viausmiechprosze usmiechprosze
ncmsp
ncmsp
ncmsp
ncmsp
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
ncmsp
ncmsp
1335 930b 500
Reposted fromnyaako nyaako viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra
ncmsp
ncmsp
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli. Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viadoubleespresso doubleespresso
ncmsp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl