Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

7691 6825 500
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viaMezame Mezame
ncmsp
2956 3f94 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZoonk11 Zoonk11
ncmsp
Reposted fromsummerstar summerstar viaZoonk11 Zoonk11
ncmsp
8731 e39c 500
ncmsp
6493 5498
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaZoonk11 Zoonk11
ncmsp
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
ncmsp
ncmsp
Reposted fromweightless weightless viaOnly2you Only2you
ncmsp
Bezwładnie spadam i czekam
Aż uderzę ciałem o ziemię
— Mikromusic "Bezwładni" (ft. Skubas)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalliwantisyou alliwantisyou
ncmsp
ncmsp
5145 b82b 500
Reposted fromoll oll viaalliwantisyou alliwantisyou
ncmsp
5452 ece0 500
Reposted fromherz herz viakyte kyte
ncmsp
7817 0042
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaolls503 olls503
ncmsp
ncmsp
2536 c376 500
ncmsp
ncmsp
0403 3928
Reposted fromniewychowana niewychowana viarudosci rudosci
ncmsp
Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć.
Reposted fromawakened awakened viaAinsworthCass AinsworthCass
ncmsp
5559 50c5
Reposted fromunadapted unadapted viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl