Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

ncmsp
1948 ec60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
ncmsp
ncmsp
7366 4a55 500
Reposted fromhagis hagis viawhereistheguru whereistheguru
6232 5dd8
Reposted fromLittleJack LittleJack viaflyleaf flyleaf
9301 d711

pidzson:

p o w e r s t a n c e

Reposted fromMockwardPlanet MockwardPlanet viavol vol
2264 331a 500
Reposted frommimikyu mimikyu viavol vol
9582 c545
Reposted fromLittleJack LittleJack viaswidron swidron
ncmsp
ncmsp
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaplugss plugss
ncmsp
2431 c628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaplugss plugss
ncmsp
7847 eff1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplugss plugss
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaawakened awakened
ncmsp
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawakened awakened
ncmsp
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago viaawakened awakened
ncmsp
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplugss plugss
ncmsp
ncmsp
7031 5840
Reposted fromniewychowana niewychowana viaplugss plugss
ncmsp
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viaawakened awakened
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaawakened awakened
ncmsp
Myślę. 
I trochę się uśmiecham.
Trochę się boję.
— Chiara Gamberale – Przez 10 minut
Reposted fromavooid avooid viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl